fbpx

Бид бүх төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг гэрчилгээжүүлэхэд өөрсдийн олон жилийн хуримтлуулсан туршлага  болон  мэргэшсэн ур чадвартай ажилтан баг хамт олныхоо хамтаар үйлчлүүлэгчиддээ янз бүрийн бүтээгдэхүүнийг гэрчилгээжүүлэх үйлчилгээ үзүүлж байна.Бид үйлчлүүлэгчиддээ, бүтээгдэхүүний зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг худалдааны зөвлөх үйлчилгээтэй уялдууланбизнесийн нэг цэгийн цогц  үйлчилгээг үзүүлж байгаагаараа онцлогтой.

Хүнсний хяналт шалгалт

Хүнсний хяналт шалгалт нь Хүнсний эрүүл ахуйн тухай хуулийн дагуу явагддаг бөгөөд Солонгос улс нь Олон улсын стандартын дагуу шинжлэх ухаанд нийцсэн хатуу дэглэмээр шалгагдан явагддаг.

Хүнсний хорио гэж юу вэ?

Гадаадын улсаас импортолж буй хүнсний бүтээгдэхүүнүүд нь “Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын хорио цээр, хяналтын төв” -ийн хорио цээрийн шалгалтанд орон тэнцсэн тохиолдолд л импортлох боломжтой. Хүнсний хорио цээрийн зорилго нь хүнд хор хөнөөлтэй өвчин, хортон шавьжийн тархалт, нэвтрэлтээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор импортолж, экспортолж буй хүнсний бүтээгдэхүүнд өвчин, хортон шавьж байгаа эсэхийг шалгах, хор муу уршиг илэрсэн тохиолдолд хорио цээрийн арга хэмжээг (ариутгал, устгах,буцаан илгээх)  аван, Солонгос улсад хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэлнэ. Хүнсний хорио цээрийг Солонгос улсийн Хүнсний эрүүл ахуйн тухай хуулийн дагуу мөн Олон улсын стандартын дагуу ухаанд нийцүүлэн, хатуу хорио цээрийн дэглэм тогтоожийн дагуу явуулдаг.

Импортын хүнсний хорио цээрийн журам

1.Өргөдөл гаргагч

 • Хүнсний бүтээгдэхүүн мэт эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг импортлохыг хүсэгч

2. Импортын мэдүүлгийг хуудас

 • Орон нутгийн хүнс, эмийн аюулгүй байдалын захиргааны албад илгээнэ.(Импортын хүнсний бүтээгдэхүүн хэлээр орж ирэхээс 5 хоногийн өмнө  импортын урьдчилсан мэдүүлгийг хийж болно)

3. Баримт бичгийн шалгалт

 • Илгээсэн өргөдөл баримт бичгийг хянан зохистой эсэхийг тодорхойлоно.

4. Мэдрэхүйн туршилт

 • Тухайн бүтээгдэхүүний шинж чанар, нөхцөл байдал, амт, үнэр, өнгө, тэмдэглэгээ, сав баглаа боодлын байдал, нарийвчилсан үзлэгийн түүх гэх мэт нь Хүнс, эмийн газрын Комиссын тогтоосон стандартын дагуу эсэхийг тодорхойлох шалгалт.

5. Нарийвчилсан шалгалт

 • Физик, хими, микробиологийн аргаар явуулагдах туршилтуудыг хамрана.

6. Дээж авах тест

 • Бүтээгдэхүүнд хийгдэх нарийн шинжилгээнээс гадна Хүнс, эмийн газрын Комиссийн дээж авах журмын дагуу физик, хими, микробын шинжилгээний аргааг хийгдэх шинжилгээ.

7. Газар дээр нь очиж үзлэг хийх

 • Мэрэгжилтэн нь агуулах мэт тухайн газар нь биечлэн очиж мэдрэгчээр  хийгдэх туршилт
  Бүтээгдэхүүнээс дээж аван тухайн хүнс мөн бусад эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний хувьсгал,боловсруулах арга дээр явагдах шалгалт.

8. Нарийн шалгалт

 • Хүнсний дүрэм журам, хүнсний нэмэлт тэжээлийн журам, эрүүл мэндийн үйл ажиллагааны хүнсний найрлагын стандарт, туршилтын арга зэрэгт хийгдэх хяналт шалгалт

9. Зохистой ба зохисгүй дүгнэлт гаргах

 • Хүнсний код, хүнсний нэмэлт тэжээлийн код, эрүүл мэндийн чиг үүрэг бүхий хүнсний найрлагын стандарт, шошгоны стандарт зэрэг журамд үндэслэсэн зохистой эсвэл зохисгүй гэсэн  шийдвэр гаргана

10. Зохистой гэсэн шийдвэр авсах

 • Хүнсний эрүүл ахуйн тухай хууль, Эрүүл мэндийн чиг үүрэгтэй хүнсний тухай хууль тогтоомжид нийцсэн бол.

11. Гэрчилгээ олгох

 • Хүнсний эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах дүрмийн хавсралт No4 маягт, Эрүүл мэндийн чиг үүрэг бүхий хүнсний хэрэгжилтийг хангах журмыг хавсаргасан хуудас No20 маягт-ийг олгох.

12. Гаалийн бүрдүүлэлт

 • Гаалийн татвар төлсний дараа дотоодод барааг нийлүүлэх

13. Дотоодод хэрэглэх

 • Импортын хүнсийг үйлдвэрлэх, боловсруулах, борлуулах гэх мэт.

14. Дотоод дахь хамтран ажиллах байгуулга

 • Орон нутгийн хүнс, эмийн аюулгүй байдалын захиргааны алба, Нийлэл Хот,Муж,Дүүрэг

15. Зохисгүй гэсэн шийдвэр авсах

 • Хүнсний эрүүл ахуйн тухай хууль, Эрүүл мэндийн чиг үүрэг бүхий хүнсний тухай хууль журмын дагуу зохисгүй гэсэн шийдвэр гаргана.

16. Импортлогч болон эрх бүхий байгууллагад нийцэхгүй тухай мэдэгдэл илгээх

17. Буцаах ба устгалд оруулах

Хүнсний ариун цэврийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах журмын 14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг болон Эрүүл мэндийн чиг үүрэг бүхий хүнсний тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 4-т заасны дагуу тухайн бүтээгдэхүүнийг буцаах эсвэл устгах арга хэмжээг авна.

Малын хорио цээр

Малын хорио цээр нь гадны улс орноос импортолсон ургамал, мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн / амьтан зэрэгээс улбаалан өвчний тархалт, дамжилтаас урьдчилан сэргийлэн, экосистемийг хамгаалах үйл ажиллагаа юм.

Мал / амьтны хорио цээр гэж юу вэ?

Гадаадын улсаас импортоор оруулж ирж буй малын гаралтай бүтээгдэхүүн / амьтанг зөвхөн “Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын хорио цээр, хяналтын төв” -ийн хорио цээрийн дэглэмийн дүрэм журамд нийцсэн тохиолдолд  импортлох боломжтой. Малын гаралтай бүтээгдэхүүн / амьтанд хорио цээр тогтоох нь экспортолж буй малын гаралтай бүтээгдэхүүн / амьтанд шүлхий, үхрийн гуурсан хоолой, шувууны томуу зэрэг малын гоц халдварт өвчин байгаа эсэхийг шалгах,түүнийг Солонгос улсад тархах, орж ирэхээс урьдчилан сэргийлэх, Солонгос улсын мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн / амьтанд хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх, мөн түүнчлэн экосистемийг хамгаалах зорилготой бөгөөд хэрэв ямар нэгэн өвчин илэрсэн тохиолдолд тухайн  малын гаралтай бүтээгдэхүүн / амьтанг ариутгах, устгах, буцаах зэрэг арга хэмжээ авна.

Импортын малын хорио цээрийн журам

1.Холбогдох журмын дагуу импортын амьтанг урьдчилан мэдэгдэх, импортлохоос өмнө эрх бүхий дэмжлэгийн төвд хүргүүлэх

 • Импортын амьтдын урьдчилсан мэдэгдлийг өгөх зааврын дагуу импортлохоос өмнө эрх бүхий дэмжлэгийн төврүү илгээнэ.

2. Импортлон ирсэн тайлан

 • Амьтдыг импортоор оруулж ирж байгаа хүн очих газарынхаа харьяат дэмжлэгийн төвд утсаар болон бичгээр ирэх, буулгах, тээвэрлэх төлөвлөгөөний талаар мэдэгдэнэ.

3. Усан онгоц, цаг агаарын үзлэг

 • Зориулалтын хөлөг онгоцнуудын үзлэгийг гадна боомт дээр хийдэг
 • Зориулалтын нисэх онгоцны цаг уурын үзлэгийг мал хорио цээрийн хувьд боломжийн газар явуулдаг.
 • Хяналт шалгалтын асуудал
 • Хориглосон газар нутгаар дамжин өнгөрөх, тээвэрлэх явцад хэвийн бус байдлыг шалгах
 • Экспортлогч орны хорио цээрийн гэрчилгээнд оруулах зүйл
 • БНСУ-аас санал болгосон эрүүл ахуйн нөхцлийг хангаж байгаа эсэхийг шалгах

4. Буулгах, тээвэрлэх

 • Малын хорио цээрийг аюулгүй байдлаар явуулж, хорио цээрийн ажилтны урьдчилсан зааварчилгааны дагуу (ачилтын компани, тээврийн компани)”хорио цээрийн дэглэм тогтоосон газар “-руу тээвэрлэнэ.

5. Хорио цээрийн дэглэм тогтоосон цэгт хоригдох

 • Хорио цээрийн дэглэмийн үед хорио цээрийн дэглэм тогтоосон цэгт хоригдон шалгагдана.

6. Хорио цээрийн дэглэм

 • Шаардлагатай баримт бичиг
 • Хорио цээрийн өргөдлийн маягт
 • Экспортлогч орны хорио цээрийн гэрчилгээ (холбогдох дүрэм журам эсвэл импортлогч түнш улстай зөвшилцсөн эрүүл ахуйн нөхцөл)
 • Хавсралт баримт бичиг (B / L, нэхэмжлэх г.м)

7. Тархвар судлалын шалгалт

 • Илгээсэн хорио цээрийн өргөдөл болон хавсаргасан бичиг баримтыг хянах
 • Усан онгоц, цаг агаарын хяналт шалгалтын нөхцөлийг шалгах
 • бусад Эпидемиологийн судалгаанд шаардлагатай  гэж үзсэн шалгалтууд

8. Эмнэлзүйн үзлэг ба нарийвчилсан үзлэг

 • Эмнэлзүйн үзлэг нь малын өвчний үнэлгээ хийх удирдамжийн дагуу тухайн хүнд өдөр бүр хийгдэх хяналт шалгалтыг хэлнэ
 • Нарийвчилсан үзлэг нь малын халдварт өвчнийг хянах тухай хуулийн дагуу хийдэг
 • Микробиологийн шинжилгээ, эмгэг судлалын шинжилгээ, ийлдэс судлалын шинжилгээ

9.Шийдвэр гарах

 • тэнцсэн: Хорио цээрийн гэрчилгээ олгох
 • Тэнцээгүй: Буцаах, шатаах эсвэл булах

Ургамлын хорио цээр

Ургамлын хорио цээр нь гадаад улсаас импортон орж ирсэн ургамал, мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн / амьтан зэрэг өвчний тархалт, нэвтрэлтээс урьдчилан сэргийлэх, экосистемийг хамгаалах зорилгоор тавигдах хорио цээрийн шалгалт юм.

Ургамлын хорио цээр гэж юу вэ?

Гадаадын улсаас импортолж буй ургамлыг зөвхөн “Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын хорио цээр, хяналтын төв” -ийн хорио цээрийн журмын дагуу импортлох боломжтой. Импортолж буй ургамалд хорио цээр тавих нь ургамалд хор хөнөөлтэй өвчин, хортон шавьж нь хил дамжин тархах, нэвтрэн орж ирэх, Солонгосын ургац гэмтэхээс урьдчилан сэргийлэх, байгалийн баялгийг хамгаалах зэрэгээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах зорилгоор импортолж, экспортолж буй ургамал, хүнсний ногооны бүтээгдэхүүнд өвчин, хортон шавьж байгаа эсэхийг шалгах, хортон шавьж илэрвэл хорио цээрийн арга хэмжээ авах ( ариутгах, устгах, буцаан илгээх) үйл ажиллагааг хэлнэ.Ургамлын хорио цээр нь Ургамлын урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу явуулдаг бөгөөд Солонгос улс нь WTO / SPS-тай хийсэн хэлэлцээрүүдтэйгээ уялдуулах зорилгоор Солонгос улс Ургамлын хорио цээрийн тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулж, доорхь хортон шавьжтай тэмцэх менежментийн системийг баримтлан, олон улсын стандарт жишиг болон шинжлэх ухааны дагуу хорио цээрийг хатуу дэглэмээр тогтоож явуулдаг.

Импортын ургамлын хорио цээрийн журам

Цахилгаан хэрэгслийн аюулгүй байдлын гэрчилгээ

Цахилгаан, радио долгион, эмнэлгийн хэрэгслийн гэрчилгээжүүлэлт нь аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээнд хамрагдах цахилгаан хэрэгслийн чанарыг тасралтгүй хадгалах боломжтой эсэхийг шалгах зорилгоор үйлдвэрээс гарахын өмнө үйлдвэрээс гарахын өмнө үйлдвэрийн аудитаар дамжуулан хийгддэг цахилгаан хэрэгслийн аюулгүй байдлыг баталгаажуулсан талаархи албадлагын баталгаажуулалтын систем юм.

Цахилгаан хэрэгслийн аюулгүй байдлын гэрчилгээжүүлэх систем гэж юу вэ?

Аюулгүй байдлын гэрчилгээнд хамрагдах цахилгаан хэрэгслийг үйлдвэрлэлийн бизнес эрхлэх, эсвэл гадаадад үйлдвэрлэн Солонгос руу экспортлох гэж байгаа этгээд нь, Аюулгүй байдлын гэрчилгээ олгох байгууллагаас тухайн гэрчилгээнд хамрагдах цахилгаан хэрэгслийг загвар тус бүрээр нь  Мэдээллийн яамны Захирамжийн хүсэлтийн дагуу аюулгүй байдлын гэрчилгээ авах ёстой ба аюулгүй байдлын гэрчилгээнд хамрагдах цахилгаан хэрэгслийн аюулгүй ажиллагааны стандартын дагуу стандартад нийцсэн эсэхийг баталгаажуулах бүтээгдэхүүний туршилт болон үйлдвэрлэгч нь аюулгүй байдлын гэрчилгээнд хамрагдах цахилгаан хэрэгслийн чанарын төвшинг тасралтгүй хадгалж чадах эсэхийг шалгадаг албадлагын баталгаажуулалтын систем юм.

тогтмол хяналт

Цахилгаан хэрэгслийн аюулгүй ажиллагааны менежментийн тухай хуулийн 4-р зүйл, Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 3-р зүйлийн талаар

Аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээгээр гэрчилгээжсэн цахилгаан хэрэгслүүд нь юулгүй байдлаа үргэлжлүүлэн хадгалж байгааг эсэхийг баталгаажуулахын тулд аюулгүй байдлын гэрчилгээнд хамрагдах цахилгаан хэрэгсэл, үйлдвэрлэлийн байгууламж, хяналтын байгууламж, техникийн чадавхи зэрэгт жилд дор хаяж нэг удаа тогтмол хяналт шалгалт хийж байхаар заасан бөгөөд, хяналт шалгалтанд үйлдвэрийн хяналт, бүтээгдэхүүний туршилтыг явуулдаг ба бүтээгдэхүүний туршилтан нь  үйлдвэрийн хяналт шалгалтын үеээр аюулгүйн гэрчилгээ авсан бүтээгдэхүүний 11 ангилал тус бүрээс нэгээс төлөөлүүлэн дээж авч бүтээгдэхүүний туршилтыг явуулдаг.

K ба C-ийг нэг болгон холбосноор олон улсын интеграцийг онцолж, үгийн төрлийг бэлгэдэл хэлбэрээр үүсгэн гэрчилгээний тэмдэг болгон илэрхийлсэн

Ашигласан огноо
Мэдлэгийн яамнаас 2009 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нэвтрүүлэн,2011 оны 1-р сарын 1-ээс Байгаль орчны яам, Солонгосын Харилцаа холбооны комисс зэрэг 8 яамд захиргаанд ашиглагдан өргөжсөн.
※ Үндсэн тэмдэг ба нэгдсэн тэмдгийг 2 жилийн турш зэрэгцүүлэн ашиглана

Өргөдөл гаргах журам

Радио долгионы гэрчилгээ

Цахилгаан, радио долгион, эмнэлгийн хэрэгсэл гэх мэт аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээнд хамрагдах цахилгаан хэрэгсэл нь чанараа тасралтгүй хадгалах боломжтой эсэхийг шалгах зорилгоор үйлдвэрээс гарахаас өмнө үйлдвэрийн аудитййр дамжуулан үйлдвэрээс гарахаас өмнө цахилгаан хэрэгслийн аюулгүй байдлыг шалгах албадлагын баталгаажуулалтын систем юм.

Нэвтрүүлэг ба холбооны төхөөрөмжийн тохирлын үнэлгээний систем гэж юу вэ?

Нэвтрүүлэг, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн тохирлын үнэлгээний систем нь Радиогийн тухай хуулийн 58-2 дугаар зүйлд заасны дагуу хэрэгжиж байгаа бөгөөд тохирлын гэрчилгээ, тохирлын бүртгэл, түр гэрчилгээ гэсэн гурван төрөлд хуваана.

Нэвтрүүлэг, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх, зарах, импортлохоор төлөвлөж байгаа хэн боловч холбогдох тоног төхөөрөмжид тохирох гэрчилгээ, тохирлын бүртгэл, түр гэрчилгээний аль нэг гэрчилгээг авах ёстой.

Баталгаажуулалтын талбар бүрт шаардлагатай бичиг баримт

салбар шаардлагатай бичиг баримт тоног төхөөрөмжийн жишээ холбогдох хууулиуд
Тохирлын гэрчилгээ
 • Хэрэглэгчийн гарын авлага
 • Туршилтын тайлан (Зориулалтын туршилтын институт эсвэл MRA-д гарын үсэг зурсан туршилтын байгууллагаас гаргасан)
 • Гадаад өнгө байдал
 • Хэсгийн зохион байгуулалтын зураг эсвэл зураг
 • Цахилгааны схем
 • Агентлагийн томилгоо
Утасгүй утасны дохиолол автомат хүлээн авагч хөлөг онгоцны станцын радар, утасны модем гэх мэт Радиогийн тухай хуулийн 58-2 дугаар зүйл, тохирлын үнэлгээний тухай мэдэгдэл 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Хүснэгт 1-ийг хавсаргав.
 тохирлын бүртгэл
 • Тохирлын үнэлгээний шалгуурт тэнцсэн гэсэн бичиг
 • Төлөөлөгчийн заавар
Компьютерийн тоног төхөөрөмж, захын тоног төхөөрөмж,нэвтрүүлг хүлээн авагчын төхөөрөмж, цахилгаан хэрэгсэл гэх мэт Радиогийн тухай хуулийн 58-2 дугаар зүйл, тохирлын үнэлгээний тухай,Зарлал 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Хүснэгт 2-т хавсаргав
Хэмжих хэрэгсэл, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, холбогч гэх мэт Радиогийн тухай хуулийн 58-2 дугаар зүйл, тохирлын үнэлгээний тухай мэдэгдэл 3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, Хүснэгт 3-т хавсаргав.
 түр гэрчилгээ
 • Техникийн гарын авлага
 • Өөрийгөө шалгах үр дүнгийн тайлбар
 • Хэрэглэгчийн гарын авлага
 • Гадаад өнгө байдал
 • Цахилгааны схем
 • Хэсгийн зохион байгуулалтын зураг эсвэл зураг
 • Төлөөлөгчийн заавар
Тохирлын үнэлгээний шалгуурыг тогтоогоогүй шинэ боловсруулсан тоног төхөөрөмж Радиогийн тухай хуулийн 58-2, Тохирлын үнэлгээний мэдэгдлийн 11 дүгээр зүйл

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж | Эрүүл мэндийн хангамж

Цахилгаан, радио долгион, эмнэлгийн хэрэгслийн гэрчилгээжүүлэлт нь аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээнд хамрагдах цахилгаан хэрэгслүүдийн чанар нь тасралтгүй чанрын шаардлагаа хадгалаж чадаж байна уу эсэхийг шалгах зорилгоор үйлдвэрээс гарахын өмнө цахилгаан хэрэгслийн аюулгүй байдлыг баталгаажуулан шалгадаг албадлагын баталгаажуулалтын систем юм.

Эмнэлгийн хэрэгсэл, эмнэлгийн хэрэгслийн импорт / гаалийн бүрдүүлэлт

Эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох гэж байгаа этгээд нь бүтээгдэхүүн тус бүр дээр Эмийн аюулгүй байдлын удирдлагын газрын даргын зөвшөөрлийг (мэдэгдэл орно) аван,импорт хийх бүрдээ БНСУ-ын Эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн холбооны ерөнхийлөгчид (Оношилгооны эмнэлгийн хэрэгслийн урвалжийг эс тооцвол) цахим баримт бичиг (XML) солилцооны аргаар Гаалийн бүрдүүлэлтийн стандарт тайланг бөглөсөн импорт / гаалийн бүрдүүлэлтийг хийнэ.

Импортлогчийн мэргэшлийн шаардлага

салбар импортлогч Ачааг илгээгч (импортлогч) Шаардлага нийтлэг
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж Эмнэлгийн хэрэгсэл импортлогч Эмнэлгийн хэрэгсэл импортлогч Импортын бизнесийн лиценз болон импортын зөвшөөрөл (тайлан) (Гэхдээ туршилтын эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд туршилтын эмнэлгийн хэрэгслийг баталгаажуулах бичиг, эмнэлзүйн туршилтын эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд клиникийн туршилтын төлөвлөгөөг батлах бичиг) Үхэр, хонь, ямаа гэх мэт хивэгчээс гаралтай бодис агуулсан буюу хэрэглэдэг зүйлсийн хувьд.

Нэгдсэн мэдэгдлийн 35 дугаар зүйлийн 11 дэх хэсэгт заасны дагуу баримт бичгийн нэг хувь

Эмнэлгийн төхөөрөмж үйлдвэрлэгч (Туршилтын эмнэлгийн хэрэгсэл, гадаадын үйлдвэрлэгчдээс илгээсэн бүх үйлдвэрлэлийн (OEM) бүтээгдэхүүнийг импортлох тохиолдолд үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрөлийн(тайлан) бүрэлдэхүүн хэсэг болгох эмнэлгийн хэрэгслийг импортлоход) Эмнэлгийн төхөөрөмж үйлдвэрлэгч(Туршилтын эмнэлгийн хэрэгсэл, гадаадын үйлдвэрлэгчдээс илгээсэн бүх үйлдвэрлэлийн (OEM) бүтээгдэхүүнийг импортлох тохиолдолд үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрлийн (тайлан) бүрэлдэхүүн хэсэг болгон оруулсан эмнэлгийн хэрэгслийг импортлоход) Үйлдвэрлэлийн бизнес эрхлэх тусгай зөвшөөрөл ба үйлдвэрлэлийн лиценз (тайлан)
Эмнэлгийн хэрэгсэл импортлогч Мал эмнэлгийн тухай хуулийн дагуу мал эмнэлэг байгуулагч

Эмнэлгийн төхөөрөмж импортын журам